EXERCICI DEL DRET A LA LIMITACIO DEL TRACTAMENT

  EXERCICI DEL DRET D'ACCES

  DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT


  Nom / Rao social:    Adreça de l'Oficina / Servei davant el qual s'exercita el dret d'accés: C/ Plaça     Nombre    Codi Postal    
  Localitat  

  DADES DEL AFECTAT O REPRESENTANT LEGAL


  D./Dª    major d'edat amb domicili al Carrer o Plaça  
  CODI POSTAL    amb DNI    A.E.    per mitjà del present escrit exerceix el dret d'accés, de conformitat amb el que es preveu en l'article 15 del Reglament UE 2016/679, General de Protecció de Dades (RGPD).

  SOL·LICITA


  Que es limiti el tractament de les meves dades personals, tenint en consideració:


    Que el tractament és il·lícit i m'oposo a la seva supressió.
    Que el responsable ja no necessita les meves dades personals per a les finalitats per als quals van ser recaptats, però els necessito per a            la formulació, exercici o defensa de les meves reclamacions.

  Que sigui atesa la meva sol·licitud en els termes anteriorment exposats en el termini d'un mes,i que es comuniqui aquesta limitació a cadascun dels destinataris que aquest responsable del tractament hagi comunicat les meves dades personals.

  Es recomana que acompanyi al present formulari un escrit en el qual exposi de manera detallada totes les dades que permetin identificar l'objecte de la seva pretensió.

  A      

  Signatura

  Informació bàsica sobre protecció de dades
  Tractament: Serveis i tràmits Inteligeek
  Responsable del tractament: Serveis Digitals Inteligeek&Blackforest
  Finalitat: Garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb Inteligeek&Blackforest, mitjançant la plataforma corporativa.
     Accepto les condicions

  Desplaçat dalt de tot
  Skip to content