Avis Legal

CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB INTELIGEEK.CAT

El lloc web www.inteligeek.cat és propietat de Josep Valls i Moya (d’ara endavant, Inteligeek&BlackForest), amb domicili a l’efecte de notificacions en Pintor Mir 6, #NIF núm. 38495575S i adreça de correu electrònic rpd@inteligeek.cat, i a través del mateix es proporciona informació sobre les seves activitats.

Per a l’exercici de la seva professió, Josep Valls i Moya pertany al Col·legi professional de ACPJT, amb el número de col·legiació TIP/413, i compta amb el títol de Perit Judicial Tecnologic, expedit a Barcelona, de conformitat amb les normes professionals aplicables a l’exercici de la seva professió, que poden  consultar en el lloc web del Col·legi Professional anteriorment indicat.

L’accés i ús del lloc web atribueix al que el realitza la condició d’Usuari i implica l’acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents condicions generals, vigents en el moment de l’accés. Si l’usuari no comprengués íntegrament les presents condicions d’ús o no estigués d’acord amb aquestes, haurà d’abstenir d’utilitzar i operar a través d’aquest lloc web.

Les presents condicions generals regeixen únicament i exclusivament l’ús del lloc web de Inteligeek&BlackForest per part dels usuaris que accedeixin i/o naveguin per www.inteligeek.cat. Les presents condicions generals s’exposen en el lloc web inteligeek.cat, perquè els usuaris puguin llegir-les, imprimir-les i arxivar-les.

PRIMERA.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS.

La utilització del lloc web de Inteligeek&BlackForest és gratuïta i no requereix el previ registre de l’usuari. En aquells casos que l’accés i/o ús de determinats serveis i/o continguts requerissin el registre o subscripció dels usuaris, serà necessari que aquests acceptin prèviament la corresponent Política de Privacitat i les Condicions Generals específiques, no sent possible l’accés als mateixos sense aquesta acceptació.

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, #comprometre l’usuari a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin drets o interessos de tercers (dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc.), o la normativa vigent.

Inteligeek&BlackForest prohibeix expressament:
Dur a terme accions que puguin produir en el lloc web o a través d’aquest, per qualsevol mitjà, qualsevol mena de mal als sistemes de Inteligeek&BlackForest o a tercers.
Portar a cap sense la deguda autorització qualsevol mena de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spamming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing”).
L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web, ni els continguts o informació i/o els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

Inteligeek&BlackForest podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals.

SEGONA.– CONTINGUTS.
Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per Inteligeek&BlackForest, utilitzant fonts internes i externes, de tal manera que Inteligeek&BlackForest únicament es fa responsable pels continguts elaborats de manera interna.

Inteligeek&BlackForest es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web. Inteligeek&BlackForest no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figurin en el lloc web.

A més, a través del lloc web inteligeek.cat, poden #posar a la disposició dels usuaris, serveis gratuïts i/o de pagament oferts per tercers aliens, els quals es regiran per les condicions particulars d’aquests serveis. Inteligeek&BlackForest no garanteix en cap cas la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exonerat de qualsevol mena de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin #derivar de la falta d’exactitud d’aquests continguts i serveis.

TERCERA.– RESPONSABILITAT.
Inteligeek&BlackForest en cap cas serà responsable de:
Les fallades i incidències que poguessin #produir en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
De la producció de qualsevol mena de mal que els usuaris o tercers poguessin ocasionar en el lloc web.
De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers en el lloc web, bé directament, bé a través d’enllaços o links.
Inteligeek&BlackForest es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de manera discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l’assegurament de l’efectiva responsabilitat dels danys que poguessin #produir.

Inteligeek&BlackForest col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent les incidències anteriorment indicades en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol classe d’activitat il·lícita.

QUARTA.– DRETS D’AUTOR
Els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web inteligeek.cat es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits, excepte consentiment exprés de Inteligeek&BlackForest.

Inteligeek&BlackForest pot utilitzar fonts externes per a l’elaboració dels seus continguts i establir links o hiperenllassos a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor de les informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l’eliminació dels referits continguts.

Els materials tant gràfics com escrits enviats pels usuaris a través dels mitjans que es posen a la seva disposició en el lloc web són propietat de l’usuari, qui afirma en enviar-los la seva legítima autoria i cedeix els drets de reproducció i distribució al Inteligeek&BlackForest.

CINQUENA.– JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE
Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per a resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

SEXTA.– MISCELANEA.
La declaració de nul·litat d’alguna o algunes de les clàusules d’aquestes Condicions no perjudica la validesa de les restants, que romandran vigents. Inteligeek&BlackForest podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document aquestes Condicions el que no implicarà en cap cas la renúncia a aquests, excepte reconeixement exprés per part de Inteligeek&BlackForest. Aquestes Condicions Generals podran ser modificades per Inteligeek&BlackForest quan així ho consideri oportú. La modificació farà efecte des de l’endemà a la data de la seva publicació.

Data de publicació 14-10-2023

Desplaçat dalt de tot
Skip to content