Search for:

L’RGPD configura la informació com un dret de l’interessat i reforça la informació que el responsable li ha de facilitar, per augmentar la transparència sobre com vol tractar les seves dades personals.

La informació s’ha de facilitar de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill, especialment quan la informació s’adreça a un menor. S’han d’evitar les fórmules enrevessades i que incorporin remissions a textos legals.

S’ha de facilitar per escrit o per altres mitjans, inclosos els electrònics.

La informació es pot oferir en combinació amb icones estandarditzades dissenyades per la Comissió Europea, per proporcionar una visió de conjunt del tractament de dades previst.

Informació que s’ha de facilitar, quan les dades s’obtenen de l’interessat:

 • Identitat i dades de contacte del responsable i, si escau, del seu representant.
 • Dades de contacte del delegat de protecció de dades.
 • Finalitats i base jurídica del tractament.
 • Interessos legítims perseguits en què es fonamenta el tractament, si escau.
 • Destinataris o categories de destinataris de les dades.
 • La intenció de transferir les dades a un tercer país o a una organització internacional i la base per fer-ho, si escau.
 • Termini durant el qual es conservaran les dades, o els criteris per determinar-lo.
 • El dret a sol·licitar l’accés a les dades, la rectificació o la supressió de les dades, la limitació del tractament, l’oposició al tractament i la portabilitat de les dades.
 • El dret a retirar en qualsevol moment el consentiment que s’ha prestat.
 • Si la comunicació de dades és un requisit legal o contractual o un requisit necessari per subscriure un contracte, i si l’interessat està obligat a facilitar les dades i les conseqüències de no facilitar-les.
 • El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.
 • L‘existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, i la informació sobre la lògica aplicada i les seves conseqüències.

Quan les dades no s’obtenen de l’interessat, a més dels aspectes que s’acaben de relacionar, també cal informar de:

 • Les categories de dades personals
 • La font de la qual procedeixen les dades i si procedeixen de fonts d’accés públic.

Si les dades no s’obtenen de l’interessat, la informació s’ha de facilitar:

 • Dins del termini màxim d’un mes des que s’han obtingut les dades.
 • En la primera comunicació amb l’interessat, si les dades s’han recollit amb aquesta finalitat.
 • En la primera comunicació de les dades a un altre destinatari, si aquesta comunicació està prevista.

No cal informar l’interessat, si ja disposa de la informació; i si les dades no s’han obtingut de l’interessat, tampoc no cal informar-lo en els casos següents:

 • Si és impossible o suposa un esforç desproporcionat (en particular, en cas de tractaments amb finalitats d’arxiu o estadístics o d’investigació científica o històrica), o impossibilita o obstaculitza greument els objectius del tractament.
 • Si hi ha una previsió legal expressa del tractament (obtenció o comunicació que ha comportat la recollida de les dades).
 • Si hi ha una obligació de secret legal o professional.
DOMINIS
Print Friendly, PDF & Email