Search for:

Qualsevol persona que ha sofert danys i perjudicis, materials o immaterials, com a conseqüència d’una infracció de la normativa sobre protecció de dades, té dret a percebre una indemnització del responsable o de l’encarregat del tractament.

Si el responsable del dany o perjudici és una administració pública, la responsabilitat s’exigeix d’acord amb el règim de responsabilitat patrimonial previst a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. En la resta de casos, l’acció indemnitzadora s’ha d’exercir davant els òrgans judicials competents.

Print Friendly, PDF & Email