Search for:

Dades personals

Una dada personal és qualsevol informació sobre una persona física identificada o identificable (l’interessat).

S’ha de considerar persona física identificable qualsevol persona la identitat de la qual es pot determinar, directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com per exemple un nom, un número d’identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d’aquesta persona.

Print Friendly, PDF & Email