Search for:

Reglament general de protecció de dades

El mes d’abril de 2016 es va aprovar el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016).

Aquesta nova regulació, que per primera vegada es fa a través d’un reglament europeu, comportarà canvis significatius en la protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt de vista dels drets de les persones com de les obligacions de les persones i entitats que tracten dades de caràcter personal.

En aquest apartat, s’ofereix informació sobre els aspectes més rellevants del contingut i del procés d’entrada en vigor de la nova regulació. Aquesta informació s’anirà actualitzant o ampliant al llarg del període transitori d’adaptació al Reglament (RGPD).

En alguns casos, les recomanacions o interpretacions que s’ofereixen es poden posar en pràctica de forma gairebé immediata, perquè tenen a veure amb actuacions que ja s’haurien hagut d’iniciar durant el període de dos anys entre l’entrada en vigor i l’aplicació de l’RGPD. Un exemple, com es veurà més endavant, és l’adaptació de la manera d’obtenir el consentiment.

En d’altres casos, aquestes recomanacions o propostes només s’han de tenir en compte en el moment en què el RGPD sigui aplicable i s’han inclòs a la guia, fonamentalment, amb el propòsit que les organitzacions vagin assumint la idea que hauran d’adoptar determinades mesures o seguir determinats criteris. També s’ha volgut oferir una primera aproximació a la manera de fer-ho, perquè les organitzacions en puguin anar anticipant la posada en pràctica a partir del moment que ja sigui legalment obligatori. 

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en col·laboració amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i l’Agència Basca de Protecció de Dades, està elaborant diversos documents i eines que complementen aquests materials i que en desenvolupen més àmpliament algunes seccions. Aquest catàleg de recursos adreçats a la posada en marxa de la nova normativa s’ampliarà al llarg de 2017 i 2018.

Així mateix, també s’hi pot trobar el text del Reglament en les versions en llengua anglesa i castellana i una traducció no oficial al català.

Print Friendly, PDF & Email