Resolució de 13 de juliol de 2020, de la Secretaria General Tècnica de la Conselleria de Salut, per la qual es disposa la publicació de l’Acord del Consell de Govern pel qual s’estableixen noves mesures de prevenció, per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

primer. Obligatorietat de l’ús de màscares.

1. Les persones de sis i més anys queden obligades a l’ús de la màscara en tot moment, tant quan s’estigui en la via pública i en espais a l’aire lliure com quan s’estigui en espais tancats d’ús públic o que es trobin oberts al públic, i es pugui concórrer en el mateix espai amb altres persones.

2. És obligatori l’ús de màscara en tot tipus de transport, públic o privat, excepte quan tots els ocupants siguin convivents en el mateix domicili. En el cas de motocicletes, ciclomotors i vehicles de categoria L, hauran de portar màscara o casc integral quan no convisquin en el mateix domicili.

3. En les instal·lacions o centres esportius s’utilitzarà la màscara durant tot el temps de circulació entre espais comuns.

4. L’ús de la màscara és independent que pugui mantenir-se o no la distància física de seguretat de 1,5 metres.

5. La màscara ha de cobrir des de part del septe nasal fins al mentó, inclòs.

6. El tipus de màscara que s’ha d’emprar no estarà proveïda de vàlvula exhalatòria, excepte en els usos professionals per als quals aquest tipus de màscara pugui estar recomanada.

Segon. Excepcions.

Queden exceptuats de l’ús obligatori de màscara:

a) Els supòsits establerts en l’article 6.2 del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
b) El moment de realitzar activitat esportiva sempre que es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal, sota la responsabilitat de l’esportista i del titular de la instal·lació o centre esportiu.
c) El moment del bany en piscines o altres llocs habilitats per al bany.
d) El moment en el qual s’estiguin consumint aliments o begudes.
e) Quan per la pròpia naturalesa de les activitats que es realitzin resulti incompatible amb l’ús de màscara.
f) En situacions de força major.
g) En el cas de persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada pel seu ús.
h) En el cas de persones amb discapacitat o dependència que no puguin retirar-se la màscara o presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
i) Els altres casos previstos en el present Acord.


Tercer. Àmbit d’aplicació i seguiment de les mesures.

1. Les mesures previstes en el present acord seran aplicable en tot el territori de la Comunitat Autònoma de La Rioja, sense perjudici de les competències d’altres administracions públiques i de les mesures que aquestes adoptin en el seu exercici.

2. Els diversos serveis d’inspecció, siguin municipals, autonòmics o estatals, en l’àmbit de les seves competències, seran els encarregats de vigilar el compliment de les mesures recollides en aquest acord. Els possibles incompliments se sancionaran per l’autoritat competent en els termes previstos en el Capítol VII del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionades per la COVID-19; en el títol VI de la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública i, en el seu cas, en el títol XI de la Llei 2/2002, de 17 d’abril, de salut de la Comunitat Autònoma de La Rioja.

3. Els titulars dels establiments, espais o locals hauran de garantir el compliment d’aquesta obligació en aquests llocs.

Quart. Manteniment d’Acords i Resolucions dictades en ocasió de la pandèmia.

Es mantenen en vigor quants acords i resolucions han estat dictats en ocasió de la COVID-19 que no s’oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb aquest Acord.

Resolució de 13 de juliol de 2020, de la Secretaria General Tècnica de la Conselleria de Salut, per la qual es disposa la publicació de l’Acord del Consell de Govern pel qual s’estableixen noves mesures de prevenció, per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Scroll hacia arriba