TOTES LES EMPRESES I PROFESSIONALS QUE, EN EL DESEMVOLUPAMENT DE LA SEVA ACTIVITAT, TRACTIN DADES DE CARÀCTER PERSONAL, ESTAN OBLIGATS A CUMPLIR AMB LES DISPOSICIONS DE REFERÈNCIA EN MATERIA DE PROTECCIO DE DADES:

Reglament Europeu de Protecció de dades (UE) 2016/679 (RGPD).
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

Inclou

Redacció del registre d’activitats de tractament (RGPD).

Redacció del document de seguretat.

Redacció de tots els textes legals per la página web (LSSICE).

Elaboració dels contractes de confidencialitat amb tercers i amb accés a dades (encarregats de tractament – ET) i amb els treballadors.

Desplaçat dalt de tot