Garantía legals dels bens de consum

Si vostè és un consumidor, els seus drets legals no es veuran afectats de cap manera per la garantia limitada del fabricant.

Garantia legal

Descripció
Els venedors de productes estem obligats a garantir als consumidors que aquests productes siguin conformes al corresponent contracte de venda durant un període de dos anys des del lliurament del producte.

Per tant, si és un consumidor (segons l’estipulat en el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre) i el seu producte presenta un defecte existent en el moment del lliurament i es detecta dins del període de dos anys des d’aquest lliurament, tindrà dret a sol·licitar el següent:

  1. la reparació o substitució gratuïta del producte, dins d’un termini raonable que no li suposi grans inconvenients;
    o,
  2. la rebaixa del preu del producte o possibilitat de resoldre el contracte, sempre que no sigui possible reparar ni substituir el producte;
    o,
    en el cas de no pugui realitzar-se la reparació o substitució del producte dins d’un període de temps raonable o que li suposi grans inconvenients.

Podrà exercir els drets descrits anteriorment a través del venedor mitjançant el qual adquirís el seu producte tret que li resulti impossible o li suposi una càrrega excessiva dirigir-se enfront del venedor en aquest cas podrà reclamar directament al productor.

Excepte prova en contrari, es presumirà que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors al lliurament del producte ja existia quan la cosa es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l’índole de la falta de conformitat.

Per a obtenir més informació sobre els seus drets legals, visiti el lloc web del Centre Europeu del Consumidor.

Quina és la diferència entre “garantia legal” i “garantia comercial”

El concepte de garantia comercial, és una garantia que el garant (venedor o fabricant) proporciona de forma voluntària. La garantia comercial pot tenir una durada i cobertura diferents a les de la Garantia legal i, en general , no requereix que es demostri que un determinat defecte existia en el moment del lliurament.

La garantia comercial no substitueix ni limita els seus drets com a consumidor recollits en la garantia legal.
Per tant, la garantia limitada del fabricant proporcionada amb el seu producte és independent, complementària i no afecta de cap manera a la garantia legal que té dret a rebre per part del venedor en funció del seu contracte de compra del producte.

Per a obtenir més informació sobre els termes i condicions de la garantia del fabricant, consulti la declaració de garantia limitada d’aquest mateix i proporcionada amb el seu producte.

Scroll hacia arriba