EXERCICI DEL DRET D’OPOSICIÓ

  EXERCICI DEL DRET D'OPOSICIÓ

  DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT


  Nom / Rao social:    Adreça de l'Oficina / Servei davant el qual s'exercita el dret d'accés: C/ Plaça     Nombre    Codi Postal    
  Localitat  

  DADES DEL AFECTAT O REPRESENTANT LEGAL


  D./Dª    major d'edat amb domicili al Carrer o Plaça  
  CODI POSTAL    amb DNI    A.E.    per mitjà del present escrit exerceix el dret d'accés, de conformitat amb el que es preveu en l'article 15 del Reglament UE 2016/679, General de Protecció de Dades (RGPD).

  SOL·LICITA

  L'oposició al tractament de les meves dades personals, tenint en consideració que:

    El tractament de les meves dades personals es basa en una missió d'interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, havent de limitar el tractament dels mateixos fins que obtingui resposta de l'exercici d'aquest dret.

    El tractament de les meves dades personals es basa en la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o un tercer, havent de limitar el tractament dels mateixos fins que s'obtingui resposta de l'exercici d'aquest dret.

    El tractament de les meves dades personals s'està realitzant amb finalitats de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques.

  Sense perjudici que correspon al responsable del tractament acreditar motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els meus interessos, drets i llibertats (en els dos primers suposats), o una missió realitzada en interès públic (en el tercer suposat), acredito com a situació personal per a oposar-me al tractament de les meves dades personals.

  Que sigui atesa la meva sol·licitud en els termes exposats amb anterioritat en el termini d'un mes.

  Es recomana que acompanyi al present formulari un escrit en el qual exposi de manera detallada totes les dades que permetin identificar l'objecte de la seva pretensió.

  A      

  Signatura

  Informació bàsica sobre protecció de dades
  Tractament: Serveis i tràmits Inteligeek
  Responsable del tractament: Serveis Digitals Inteligeek&Blackforest
  Finalitat: Garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb Inteligeek&Blackforest, mitjançant la plataforma corporativa.
     Accepto les condicions

  Desplaçat dalt de tot
  Skip to content