EXERCICI DEL DRET D’ACCES

  EXERCICI DEL DRET D'ACCES

  DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT


  Nom / Rao social:    Adreça de l'Oficina / Servei davant el qual s'exercita el dret d'accés: C/ Plaça     Nombre    Codi Postal    
  Localitat  

  DADES DEL AFECTAT O REPRESENTANT LEGAL


  D./Dª    major d'edat amb domicili al Carrer o Plaça  
  CODI POSTAL    amb DNI    A.E.    per mitjà del present escrit exerceix el dret d'accés, de conformitat amb el que es preveu en l'article 15 del Reglament UE 2016/679, General de Protecció de Dades (RGPD).

  SOL·LICITA

  Que es faciliti gratuïtament el dret d'accés per aquest responsable en el termini d'un mes a comptar des de la recepció d'aquesta sol·licitud, i que es remeti, a la direcció a dalt indicada, la següent informació:
  -Còpia de les meves dades personals que són objecte de tractament per aquest responsable.
  -Les finalitats del tractament així com les categories de dades personals que es tractin.
  -Els destinataris o categories de destinataris als quals s'han comunicat les meves dadas personals, o seran comunicats, incloent, en el seu cas, destinataris en tercers o organitzacions internacionals.
  -Informació sobre les garanties adequades relatives a la transferència de les meves dades a un tercer país o a una organització internacional, en el seu cas.
  -El termini previst de conservació, o de no ser possible, els criteris per a determinar aquest termini.
  -Si existeixen decisions automatitzades, incloent l'elaboració de perfils, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i conseqüències previstes d'aquest tractament.
  -Si les meves dades personals no s'han obtingut directament de mi, la informació disponible sobre el seu origen.
  L'existència del dret a sol·licitar la rectificació, supressió o limitació del tractament de les meves dades personals, o a oposar-me a aquest tractament.
  El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.

  A    

  SIGNATURA


  Informació bàsica sobre protecció de dades
  Tractament: Serveis i tràmits Inteligeek
  Responsable del tractament: Serveis Digitals Inteligeek&Blackforest
  Finalitat: Garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb Inteligeek&Blackforest, mitjançant la plataforma corporativa.

     Accepto les condicions


  Desplaçat dalt de tot
  Skip to content