Search for:

  Formulari acces a dades - inteligeek

  DADES DEL AFECTAT O REPRESENTANT LEGAL

  per mitjà del present escrit exerceix el dret d'accés, de conformitat amb el que es preveu en l'article 15 del Reglament UE 2016/679, General de Protecció de Dades (RGPD).

  SOL·LICITA

  Que se li faciliti gratuïtament el dret d'accés per aquest responsable en el termini d'un mes a comptar des de la recepció d'aquesta sol·licitud, i que es remeti, a l'adreça a dalt indicada, la següent informació.

  -Còpia de les meves dades personals que són objecte de tractament per aquest responsable.

  -Les finalitats del tractament així com les categories de dades personals que es tractin.

  -Els destinataris o categories de destinataris als quals s'han comunicat les meves dades personals, o seran comunicats, incloent-hi, si escau, destinataris en tercers u organitzacions internacionals.

  -Informació sobre les garanties adequades relatives a la transferència de les meves dades a un tercer país o a una organització internacional, en el seu cas.

  -El termini previst de conservació, o de no ser possible, els criteris per a determinar aquest termini.

  -Si existeixen decisions automatitzades, incloent-hi l'elaboració de perfils, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i conseqüències previstes d'aquest tractament.

  -Si les meves dades personals no s'han obtingut directament de mi, la informació disponible sobre el seu origen.

  L'existència del dret a sol·licitar la rectificació, supressió o limitació del tractament de les meves dades personals, o a oposar-me a aquest tractament.

  El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.

  Es recomana que acompanyi al present formulari un escrit en el qual exposi de manera detallada totes les dades que permetin identificar l'objecte de la seva pretensió.

  Inteligeek us respondrà en català. Si voleu rebre la resposta en una altra llengua oficial a Catalunya, o en anglès, indiqueu-ho al contingut de la vostra comunicació.

  Informació bàsica sobre protecció de dades.

  Tractament: Serveis i tràmits Inteligeek & BlackForest

  Responsable del tractament: Serveis Digitals i Experiència Ciutadana.

  Finalitat: Garantir la traçabilitat de totes les gestions que l'usuari realitza amb Inteligeek&BlackForest Vesubian, mitjançant la plataforma Bústia ce contacte.

  Usos: Tramitació i atenció de les gestions que fa l'usuari mitjançant la plataforma. Inclou la gestió de les cites i la gestió de consultes, queixes i suggeriments de l'usuari. Avaluar la satisfacció dels usuaris.

  Drets de les persones interessades: podeu sol·licitar l'accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la limitació del tractament quan sigui procedent. Procediment per exercir els vostres drets a la pàgina web de Inteligeek.

  Aquest formulari utilitza l'Akismet per reduir la brossa. Conegueu com es tracten les vostres dades.

  Skip to content