Search for:

CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB INTELIGEEK.CAT

El lloc web www.inteligeek.cat és propietat de Josep Valls i Moya (d’ara endavant, INTELIGEEK), amb domicili a l’efecte de notificacions en PINTOR MIR 6, NIF núm. 38495575S i adreça de correu electrònic josepvalls@inteligeek.cat, i a través del mateix es proporciona informació sobre les seves activitats.

Per a l’exercici de la seva professió, Josep Valls i Moya pertany al Col·legi professional d’AC Pèrits Judicials Tecnològics, amb el número de col·legiació TIP 145/2013, i compta amb el títol de PÈRIT JUDICIAL TECNOLÒGIC, expedit a BARCELONA, de conformitat amb les normes professionals aplicables a l’exercici de la seva professió, que poden consultar-se en el lloc web del Col·legi Professional anteriorment indicat.

L’accés i ús del lloc web atribueix al que el realitza la condició de “Usuari” i implica l’acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents condicions generals, vigents en el moment de l’accés. Si l’usuari no comprengués íntegrament les presents condicions d’ús o no estigués d’acord amb aquestes, haurà d’abstenir-se d’utilitzar i operar a través d’aquest lloc web.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de INTELIGEEK per part dels usuaris que accedeixin i/o naveguin per www.inteligeek.cat. Les presents condicions generals s’exposen en totes i cadascuna de les pàgines del lloc web inteligeek.cat, perquè els usuaris puguin llegir-les, imprimir-les i arxivar-les.

PRIMERA.- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS.

La utilització del lloc web de INTELIGEEK és gratuïta i no requereix el previ registre de l’usuari. En aquells casos que l’accés i/o ús de determinats serveis i/o continguts requerissin el registre o subscripció dels usuaris, serà necessari que aquests acceptin prèviament la corresponent Política de Privacitat i les Condicions Generals específiques, no sent possible l’accés als mateixos sense aquesta acceptació.

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin drets o interessos de tercers (dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc.), o la legalitat vigent.

INTELIGEEK prohibeix expressament:
Realitzar accions que puguin produir en el lloc web o a través d’aquest, per qualsevol mitjà, qualsevol tipus de mal als sistemes de INTELIGEEK o a tercers.
Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spaming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing”).
L’usuari es compromet no a utilitzar el lloc web, ni els continguts o informació i/o els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

INTELIGEEK podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals.

SEGONA.- CONTINGUTS.

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per INTELIGEEK, utilitzant fonts internes i externes, de tal manera que INTELIGEEK únicament es fa responsable pels continguts elaborats de manera interna.

INTELIGEEK es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web. INTELIGEEK no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figurin en inteligeek.cat.

A més, a través del lloc web inteligeek.cat, poden posar-se a la disposició dels usuaris, serveis gratuïts i/o de pagament oferts per tercers aliens, els quals es regiran per les condicions particulars d’aquests serveis. INTELIGEEK no garanteix en cap cas la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exonerat de qualsevol mena de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la falta d’exactitud d’aquests continguts i serveis.

TERCERA.- RESPONSABILITAT.

INTELIGEEK en cap cas serà responsable de:
Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
De la producció de qualsevol mena de mal que els usuaris o tercers poguessin ocasionar en el lloc web.
De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers en el lloc web, bé directament, bé a través d’enllaços o links.
INTELIGEEK es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de manera discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l’assegurament de l’efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se.

INTELIGEEK col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent les incidències anteriorment indicades en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

QUARTA.- DRETS D'AUTOR

Els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web inteligeek.cat es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits, excepte consentiment exprés de INTELIGEEK.

INTELIGEEK pot utilitzar fonts externes per a l’elaboració dels seus continguts i establir links o hiperenlaces a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor de les informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l’eliminació dels referits continguts.

Els materials tant gràfics com escrits enviats pels usuaris a través dels mitjans que es posen a la seva disposició en el lloc web són propietat de l’usuari qui afirma en enviar-los la seva legítima autoria i cedeix els drets de reproducció i distribució al INTELIGEEK.

CINQUENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per a resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de BARCELONA, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

SISENA.- MISCELANEA.

En cas que qualsevol clàusula del present document fos declarada nul·la, les altres clàusules continuaran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. INTELIGEEK podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia a aquests, excepte reconeixement exprés per part de INTELIGEEK.

Print Friendly, PDF & Email