Las sancions han arribat

Les sancions han arribat. Tal com anunciava a l’acabament de l’any passat l’AEPD i us informàvem en el butlletí de desembre “Incompliment, sancions i funció inspectora AEPD”, les primeres resolucions sancionadores ja estan aquí, amb multes i prevencions adequades per a cada cas.

Volem comentar els motius de les sancions d’algunes d’elles, ja que algunes són reiterades.

Cal tenir en compte que, per a les infraccions assenyalades en la LSSICE (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic), s’apliquessin els criteris de graduació de les sancions de l’article 39 bis de la mateixa i les quanties establertes en l’art. 39 segons la tipologia de les infraccions comeses (recollides aquestes en l’article 38).

Ara sí, passem a comentar a través d’exemples de Procediments Sancionadors (d’ara endavant, PS) resolts per l’AEPD.

Els PS 60/2019, 43/2019, 44/2019, 67/2019 entre altres, dirimeixen sobre els enviaments de correus, cridades, SMS comercials sense el consentiment per al tractament de les dades personals.

Els motius que es dirimeixen en els Procediments Sancionadors esmentats són:

  • No tenir el consentiment de l’interessat: aquest fet s’exposa en els quatre expedients triats, atès que l’articleo 21 de la LSSICE assenyala que “Queda prohibit l’enviament de comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris d’aquestes.”. Quan existeixi una relació contractual prèvia i sempre que el prestador hagués obtingut de forma lícita les dades de contacte del destinatari i els emprés per a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de la seva pròpia empresa que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client, si que es permet aquest enviament.

  • No posar en els enviaments comercials el dret a la revocació de l’usuari afectat, tal com exposa l’articulo 22.1 de la LLSICE “El destinatari podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials amb la simple notificació de la seva voluntat al remitent…”

Què és una comunicació comercial? La LSSICEdóna la definició (Annex F, paràgraf primer) dient que és “tota forma de comunicació dirigida a la promoció, directa o indirecta, de la imatge o dels béns o serveis d’una empresa, organització o persona que realitzi una activitat comercial, industrial, artesanal o professional.”

També diu que no es considera comunicació comercial “A l’efecte d’aquesta Llei, no tindran la consideració de comunicació comercial les dades que permetin accedir directament a l’activitat d’una persona, empresa o organització, tals com el nom de domini o l’adreça de correu electrònic, ni les comunicacions relatives als béns, els serveis o la imatge que s’ofereixi quan siguin elaborades per un tercer i sense contraprestació econòmica”.

Queda molt clar per la LSSICE que es prohibeixen les comunicacions comercials de forma expressa sense consentiment exprés, a excepció d’una prèvia relació contractual lícita.

A més de l’aplicació de la LSSICE, aplica l’article 4.11 del RGPD quan s’estiguin tractant dades de caràcter personal. Aquest article exposa que el consentiment és “tota manifestació de voluntat, lliure, específica, informada i inequívoca per la qual l’interessat accepta, ja sigui mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, el tractament de dades personals que el concerneixen”, i l’articulo 6.1.a) del RGPD indica quan dit consentiment és lícit. 

Per l’incompliment de l’article citat, l’AEPD ha imposat les sancions pertinents a les infraccions catalogades com a Lleus: en el primer cas, com no hi ha cap agreujant de l’art. 40 LSSICE, la sanció imposada ha estat de 1.000€; en els altres casos, com hi havia agreujants tipus la reincidència, intencionalitat o un termini de temps d’infracció continuat en el temps, les sancions imposades han estat de 2.500€ i 3.300€.

El PS 89/2019 és una prevenció a l’AMPA d’un Col·legi per la realització de fotografies a menors, nens del centre escolar, amb la finalitat de comercialitzar uns calendaris. L’afectat que ha interposat la reclamació va al·legar que “només havia donat consentiment al col·legi per a l’ús de les imatges del menor”.

Aquesta infracció és per un tractament de dades regulat en l’art. 6.1 a) del RGPD, en relació amb l’article 8.1 del RGPD en tractar la imatge dels menors sense el consentiment de qui ostenta la seva pàtria potestat.
En aquest cas, l’AMPA posa mesures, adoptades després de l’incident, per a garantir que no es realitzin ni difonguin fotografies sense el consentiment adequat i per això, abans de sancionar, van optar per la prevenció de l’AMPA.

Hem vist que, com ja va comunicar l’AEPD el desembre passat La Directora de l’Agència de Protecció de Dades (AEPD), Mar España, es comentava que la forqueta de l’import econòmic era molt àmplia i, a poc a poc, s’aniria creant doctrina avaluant cada cas en concret. La intenció de l’AEPD és perseguir els incompliments greus de la normativa, adequant la sanció als mitjans de què disposi l’infractor.

Las sancions han arribat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaçat dalt de tot