Les Quart Funcions de Cobertura” que proporciona un Informe Pericial i que, com a valor afegit addicionalment, la presentació d’un informe pericial permet al mateix temps que l’expert professional que ho ha elaborat quedi a l’abast de les parts i del Tribunal per poder explicar amb els detalls necessaris davant qualsevol dubte o detall que sigui necessari esclarir, fent d’aquesta manera més fàcil el poder aconseguir la plena comprensió de l’exposat o explicat en l’informe Pericial.
A continuació es desenvolupen cadascuna de les 4 FC’s de l’informe Pericial:

Funció Constitutiva

Una de les funcions principals de l’informe pericial és la de prendre evidències i després de l’anàlisi de les mateixes, si les conclusions són rellevants i concloents, en un sentit o en un altre, converteixen a les mateixes en proves per al cas que s’està tractat, aportant-se amb això elements que va a permetre al Tribunal destriar o aclarir qüestions en el cas que s’estigui jutjant.

Funció Constatadora

Aquesta és la característica que posseeix les activitats d’anàlisis realitzades de poder afirmar o negar fets o suposats sobre la base de les evidències, i amb això reforçar un fet o prova que s’està presentant o establir el dubte sobre el contrari o potser, en el pitjor dels casos, constatar que amb les evidències presentades no es pot destriar entre una o una altra postura.

Funció Connectora

L’anàlisi de les diferents evidències pot posar en relleu l’existència de vincles i relacions entre les proves presentades i els propis actors que intervenen en els fets, d’aquesta manera, es poden correlacionar aquests elements que poden ser bàsics i determinants per a l’escenari global o el context del que s’estigui jutjan

Funció Canalitzadora

El fet que l’informe pericial pot establir la certesa i veracitat o la negació d’una evidència o prova que pogués ser dubitativa, permet focalitzar i canalitzar el discórrer del procés judicial de manera que la discussió o desenvolupament se centri en la resta dels elements del procés, evitant amb això, que el procés es dispersi i es compliqui, de tal manera, que al final acabi sent alguna cosa complex i embullat, sent aquesta la tàctica utilitzada per alguns lletrats de la defensa.